Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 22/2014

U z n e s e n i e

Z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 14.04.2014

 

Uznesenie číslo 22/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

1. Správu o hospodárení Obec Mútne-prevádzka za rok 2013.

2. Žiadosť o zriadenie pouličného osvetlenia Ján Babečka, Mútňanský Duľov 574.

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

1.     Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.

2.     Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 podľa prílohy.

3.     Vyňatie z PPF parcela C KN č. 1811/5, orná pôda o výmere 622 m2 a parcela C KN č. 1811/6 orná pôda o výmere 254 m2

4.     Vyňatie z PPF parcela C KN č. 1732/15 - TTP o výmere 491 m2 a parcela C KN č. 1732/18 -TTP o výmere 110m2.

5.     Žiadosť o poskytnutie príspevku pre SZTŠ Mútne - Duľov v sume 370,- Eur v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

6.     Zakúpenie 25-30 miestneho autobusu na základe prieskumu trhu a cenových ponúk pre príspevkovú organizáciu Obec Mútne-prevádzka v sume do 35 000,- Eur.

7.     Prevod parciel na Obec Mútne pod miestnu komunikáciu Druhá strana na základe geometrického plánu č. 66/2014, zo dňa 24.3.2014. Cena 1 Euro/účastník.

8.     Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj parcely pod trafostanicu KN-C č. 1722/57 o výmere 18 m2 pre SSE-D, a.s. na základe geometrického plánu č. 66/2014 zo dňa 24.03.2014 v cene 1 Euro za 1m2.

9.     Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelu KN C č. 1722/54 o výmere 134 m2 pre SSE-D, a.s., na základe geometrického plánu č. 66/2014 zo dňa 24.03.2014.

10.  Odmeny pre členov DHZ Mútne v celkovej výške 1 300,- Eur podľa zápisnice OZ.

 

 

C/ U k l a d á

1.     Odpovedať na žiadosť Ján Babečka, Mútne – Duľov 574.

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                   

                                                                                                       Z:  OcÚ

2.     Pripraviť petíciu na urýchlené obsadenie miesta detského lekára v obci Mútne.

 

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                  

                                                                                                       Z:  OcÚ

3.     Pripraviť petíciu na urýchlenú opravu a rekonštrukciu cesty III. triedy č. 52010 z obce Breza – Beňadovo-  Mútne - Oravské Veselé – Oravská Jasenica.

 

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                  

                                                                                                       Z:  OcÚ

 

 

D/ D o p o r u č u j  e

 

 

E/ Z a m i e t a

1.     Žiadosť p. Jurčáková o zákaz trhového predaja.

2.     Žiadosť o súhlas Slovenská pošta, a.s. so zriadením ON LINE zberne TIPOS v prenajatých priestoroch Pošty Mútne.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.