Streda 02 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 21/2014

U z n e s e n i e

Z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 03.02.2014

 

Uznesenie číslo 21/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Informácie  starostu obce o plnení uznesenia 20/2013 z minulého OZ.
 2. Rozpočet MŠ na roky 2015 a 2016.
 3. Rozpočet ŠJ na roky 2015 a 2016.
 4. Rozpočet ZŠ na roky 2015 a 2016.
 5. Rozpočet Obce Mútne na roky 2015 a 2016.
 6. Rozpočet Obec Mútne- prevádzka na roky 2015 a 2016.
 7. Žiadosť DHZ Mútne o zakúpenie mikrobusu.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Rozpočet MŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 2. Rozpočet ŠJ na rok 2014 podľa prílohy.
 3. Rozpočet ZŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 4. Rozpočet Obce Mútne na rok 2014  podľa prílohy.
 5. Rozpočet Obec Mútne- prevádzka na rok 2014 podľa prílohy.
 6. Žiadosť p. Kukla Peter, Mútne 70 o výstavbu pouličného osvetlenia.
 7. Žiadosť stolnotenisového klubu o zakúpenie stolnotenisových stolov značky DONIC v počte 4 ks, v maximálnej sume 2 500,- €.
 8. Žiadosť floorballového klubu o zakúpenie mantinelov v maximálnej sume 7 000.- €.

 

C/ U k l a d á

 

 

 1. Urobiť prieskum trhu na kúpu 20-24 miestneho mikrobusu.           

   T: do budúceho OZ                                                                                                   

                                                                                                       Z:  OcÚ

D/ D o p o r u č u j e

 

E/ Z a m i e t a

 

 1. Žiadosť p. Miroslava Dzureka, Mútne 92 o prípojku vody.

 

 

                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.