Piatok 23 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 20/2013

U z n e s e n i e

Z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 16.12.2013

 

Uznesenie číslo 20/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Sľub poslanca p. Štefana Obala, Mútne 263.
 2. Správu hlavného kontrolóra obce Ing. Ladislava Šeligu o analýze služieb prevádzky Obce Mútne.
 3. Žiadosť p. Daniely Krišovej, Mútne 696 a spol. ohľadom verejného osvetlenia.
 4. Žiadosť p. Márie Majerčíkovej, Mútne 234 o oplotenia ihriska pri Základnej škole.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Prísediacich k súdu na základe požiadavky Okresného súdu v Námestove a to:

p. Anton Grzýb, Mútne 301a Mgr. Viera Boleková, Mútne 204.

 1. Úpravu rozpočtu MŠ  na rok 2013 podľa prílohy.
 2. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2013 podľa prílohy.
 3. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2013 podľa prílohy.
 4. Úpravu rozpočtu Obce Mútne na rok  2013 podľa prílohy.
 5. Úpravu rozpočtu Obec Mútne- prevádzka na rok  2013 podľa prílohy.
 6. Prihlášku obce Mútne do združenia ORAVA KLASTER.
 7. Žiadosť Antona Jurčáka, Mútne 456 o odkúpenie parcely C-KN č. 585/2 – neknihovanej z parcely E-KN 7007/2 vo výmere  32 m2, v cene 1 €. (jedno euro). Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

Prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1 € (Jedno Euro):

Za 7/ J. Balek, Ing. R. Bielák, p. A. Grzýb, Mgr. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. M. Vlčáková,   - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté  3/5 väčšinou poslancov v zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

C/ U k l a d á

 

 1. Vypracovať návrh na rozšírenie cintorína.           

   T: do budúceho OZ                                                                                                   

                                                                                                       Z:  OcÚ

 

 1. Vypracovať návrh na rozšírenie oplotenia a vypracovanie poistenia zodpovednosti za škodovú udalosť športovísk v obci.

                                                                                                    T: budúce OZ

                                                                                                    Z:  OcÚ

 

                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.