Streda 02 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie číslo 19/2013

U z n e s e n i e

Zo 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 18.10.2013

 

Uznesenie číslo 19/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z 18. OZ.
 2. Informáciu starostu obce o zmene bydliska MUDr. Renáty Sýkorovej, rod. Bernaťákovej,  čím jej zaniká mandát poslankyne OZ.
 3. Žiadosť p. Š. Rafaja, 029 63  Mútne 314 o vysporiadanie a výstavbu cesty.
 4. Žiadosť p. Angela Turoňová, 029 63  Mútne 22 o výstavbu verejného osvetlenia.
 5. Žiadosť p. Tomáš Ďurčák a p. Katarína Durčáková, Mútne Duľov 582 o výstavbu verejného osvetlenia.

 B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Vypracovanie geometrického plánu a prípravu kúpno-predajnej zmluvy s p. Romanom Jurčákom a p. Andreou Jurčákovou, bytom Mútne 292, o  odkúpenie časti parcely KN č. 1843/6. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 2. Vypracovanie geometrického plánu a prípravu zámennej zmluvy- parc. KN- C č. 529/4  s p. Jánom Kapičákom a p. Annou Kapičákovou, bytom Mútne 198. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 3. Úpravu rozpočtu obce podľa prílohy.
 4. Úpravu rozpočtu ZŠ podľa prílohy.
 5. Úpravu rozpočtu MŠ podľa prílohy.
 6. Úpravu rozpočtu ŠJ podľa prílohy.
 7. Inventarizačnú komisiu v zložení: p. Anton Grzýb, p. Marián Kosmeľ, Ing. L. Šeliga, Ing. J. Bugaj.
 8. Vypracovanie geometrického plánu na vysporiadanie cesty, parc. č. 7022/2 a prípravu kúpno-predajnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva v cene jedno euro každý účastník.
 9.  Žiadosť p. Tomáš Ďurčák a p. Katarína Ďurčáková, Mútne Duľov 582, o vybudovanie vodovodnej vetvy Ø 100, s tým, že žiadateľ vybaví vstup na pozemky a súhlas s vecným bremenom.
 10. Finančný príspevok na plavecký výcvik žiakov Základnej školy s materskou školou, Mútne vo výške 350,-  Eur.
 11. Finančný príspevok Folklórnemu súboru Mútňanka vo výške 2 100,- Eur.
 12. Finančný príspevok z príležitosti životného jubilea a dlhodobú prácu so žiakmi vo výške 500,- Eur.
 13. Žiadosť p. Žiadosť Anton Matejasa a  p. Marty Matejasovej, Mútne 396, o odkúpenie parcely E-KN č. 7026/6 o výmere 72 m2 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

Prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1Euro:

Za 7/ J. Balek, Ing. R. Bielák, p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. M. Vlčáková,   - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté  3/5 väčšinou poslancov v zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

C/ U k l a d á

 

 

 1. Hlavnému kontrolórovi obce Ing. L. Šeligovi vykonať analýzu služieb prevádzky Obce Mútne.

                                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                               Z:  kontrolór obce

 

 1. Pozvať na ďalšie OZ prvého náhradníka na poslanca OZ.

 

 

                                                                                                    T: budúce OZ

                                                                                                    Z:  OcÚ

D/ D o p o r u č u j  e

 

E/ Z a m i e t a

 

1.  Žiadosť SYNOT TIP, spol. s r.o., o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu na území obce Mútne v prevádzke: Reštaurácia na rínku, Mútne 169.

 

2.   Žiadosť p. Tomáš Ďurčák a p. Katarína Ďurčáková, Mútne Duľov 582 o vybudovanie elektrickej prípojky, nakoľko to nie je v kompetencii obce.

 


                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

Zápisnica:

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.