Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 17/2013

U z n e s e n i e

zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 30. 04. 2013

 

Uznesenie číslo 17/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  na  v e d o m i e

 

1.      Žiadosti Martin Jurčák, Mútne, Mútňanská Píla 739; Jozef Tomašák, Mútne 90;  Jurčák Jozef ml., Mútne; Jurčák Peter, Mútne 783; Kapičák Ján, Mútne 789 o pouličné osvetlenie.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.      Vytvorenie maximálny počet parkovacích miest pri bytovom dome č. 688 Mútne pri realizácii MK okolo školy.

2.      Opraviť každoročne dve autobusové zastávky. V tomto roku: Nižný koniec pri cintoríne a v Dúľove.

3.      Odmenu správcovi cintorínov p. Karolovi Ďuranovi do 150 €/ netto/mesačne.

4.      Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.

5.       VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mútne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne a financovaní o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v  CVČ pôsobiacich  mimo územia obce Mútne

6.      Plat starostu obce  podľa zákona NR SR č. 154/2011 Z.z.

7.      Koncoročnú odmenu starostu obce vo výške 2 %  zo získaných mimorozpočtových prostriedkov pričom maximálna odmena je limitovaná zákonom. Určovať sa bude vždy na konci roka.

8.      Žiadosť Márie a Štefana Kovalčíka, Mútne 307 o vyňatie z PPF parc. KN-C  č. 1732/15 o výmere 563 m2 a parc. KN-C č. 1732/16 o výmere 38 m2.

9.      Odpredaj pozemku podľa žiadosti Štefana a Heleny Kudlovej, Mútne, Mútňanská píla 601,  parcela KN 2096/4  o výmere 277  m2 v cene 2,50 €/m2. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

10.  Výstavbu betónového oplotenia medzi Obecným úradom Mútne a  rodinným  domom p. Daniely Kormanovej, Mútne 240.

 


C/ U k l a d á

 

1.      Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300,  p. Františka Šurina, Mútne 245 a p. Jozefa Blažeňáka Mútne 499  na nebezpečné parkovanie autobusov a nákladných motorových vozidiel  na miestnych komunikáciách.  

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

2.      Preveriť povinnosť občanov vlastniť smetnú nádobu v zmysle VZN č. 13/2009 § 33 ods. 1, písmeno

      b) pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný užívať  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

 

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

3.      Žiadosť p. Štefana Karliaka, Mútne 544, 029 63  Mútne.

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 


                                                                                                          Marián Murín

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.