Štvrtok 22 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 16/2013

U z n e s e n i e

zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 11.02. 2013

 

Uznesenie číslo 16/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Rozpočet ZŠ na roky 2014-2015.

2. Rozpočet MŠ na roky 2014-2015.

3. Rozpočet ŠJ na roky 2014-2015.

4. Rozpočet obce Mútne- prevádzka na roky 2014-2015.

5. Rozpočet obce Mútne na roky 2014-2015.

6. Žiadosť Jozef Babečka, Mútne Duľov 592 o pouličné osvetlenie.

7. Žiadosť DPZ Mútne

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Odpredaj pozemku podľa žiadosti Jozefa a Margity Holubjakovej, Mútne 78 parcela KN C  342/1 o výmere 197 m2  v cene 1 €. Poplatky s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2. Rozpočet ZŠ na rok 2013.

3. Rozpočet MŠ na rok 2013.

4. Rozpočet ŠJ na rok 2013.

5. Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na rok 2013.

6. Rozpočet Obce Mútne na rok 2013.

7. Žiadosť Stanislava Sadláka, Mútne 228 o vyňatie z PPF parc. č. 1842/5 o výmere 165 m2  a parc. č. 1842/6 o výmere 249 m2.

8. Umiestnenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám nad 3,5 t okrem dopravnej obsluhy na miestnej komunikácii ku hornému cintorínu.

 

C/ U k l a d á

1. Opraviť vchodové dvere a odstrániť zápach z kanalizácie v celom bytovom dome – Mútne   č. 688.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2. Zaoberať sa opravou balkónov v bytovom dome č. 688 Mútne  a parkovacími miestami pri tomto bytovom dome.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

3. Prerokovať podmienky práce a činnosti domového dôverníka a spôsob jeho odmeny.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

4. Navrhnúť dodatočné osvetlenia na obecných komunikáciách v častiach, ktoré nie sú riešené v projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia.

                                                                                                         T: máj 2013

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

5. Doriešiť s DHZ Mútne  možnosti sušenia hadíc.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

6. Preveriť stav autobusových zastávok.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

7. Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300 na zákaz parkovania na miestnej komunikácii.

 

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

8. Zabezpečiť správcu obecných cintorínov.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 


 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.