Piatok 04 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 15/2012

U z n e s e n i e

Z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 21.12. 2012

 

Uznesenie číslo 15/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení Zmluvy o pôžičke.

2. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení mandátnej zmluvy č. 02-  11-Me.

3. Informáciu starostu obce o riešení s dostavbou 11. b.j.

4. Informáciu starostu obce o rekonštrukcii verejného osvetlenia

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Zmenu rozpočtu 2012 -  ZŠ Mútne

2. Zmenu rozpočtu 2012 – MŠ Mútne

3. Zmenu rozpočtu 2012 – ŠJ Mútne

4. Zmenu rozpočtu 2012 obec Mútne

5. Dodatok č. 1 VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

6. Úver na dofinancovanie projektu OHZ do výšky 140.000,- € na 1 rok s možnosťou  predčasného splatenia.

7. Cenník prenájmu telocvične nasledovne:

 

Zimné obdobie od 1.10. – 30.4.

 

Pondelok - Štvrtok od 17.00 – 22.00    - 10 €/hodina

Piatok                      od 17.00 – 22.00    - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od  8.00  - 12.00     - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00    - 15 €/hodina

 

Tenis, Stolný tenis, bedminton – 12€/ hodina

 

Letné obdobie od 1.5. – 30.9.

Pondelok - Piatok   od 17.00 – 22.00    -   8 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od   8.00  - 12.00     - 10 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00     - 13 €/hodina

 

Turnaje 18€/ hodina – letné aj zimné obdobie

Pri zaplatení na celú letnú alebo zimnú sezónu 10% zľava.

 

 

8. Inventarizačnú komisiu v zložení : Anton Grzýb, Ing. Ladislav Šeliga, Marián Kosmeľ, Mgr. Miroslav Jozefiak, Ing. Ján Bugaj, Martina Bjaloňová

 

9. Prenájom telocvične Základnej škole s materskou školou Mútne za 1€ počas doby splácania.

 

 

C/ U k l a d á

 

1. Odpovedať na žiadosť p. Justíne Gustiňákovej, Žajovka 366, 029 62 Oravské Veselé  v znení: aby sa obrátila s touto žiadosťou na spracovateľa ROEP p. Brandysa.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

 

2. Prešetriť žiadosť p. Jozefa a Margity Holubjakovej, 029 63  Mútne 78.

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

 

3. Odpovedať na žiadosť p. Michala a Jany Brišovej, 029 63  Mútne 318 v znení, že cesta musí spĺňať kritéria – šírka 6 m.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

4. Prešetriť žiadosť p. Dominika a Jany Triebľovej, 029 63 Mútňanská Píla 607.

 

                                                                                                   T: keď bude priaznivé počasie

                                                                                                   Z: komisia výstavby,

                                                                                                        životného prostredia

                                                                                                        a pôdohospodárstva

 

5. Odpovedať na žiadosť p. Jozefa Maláka podľa uznesenia č. 13/2012.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1. Prejednať s vdp. Andrejom Barnášom parkovisko pri hornom cintoríne.

 

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Márie Vnenkovej, 029 63 Mútne 260 a p. Karola Vnenka, 02963 Mútne 236.

o vrátenie parciel č.  1828/14, 1828/15 a 1828/16  

 

 

 

 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.