Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 9/2012

U z n e s e n i e

Z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 06.02. 2012

Uznesenie číslo 9/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Rozpočet ZŠ na roky 2013-2014

2. Rozpočet MŠ na roky 2013-2014

3. Rozpočet ŠJ na roky 2013- 2014

4. Rozpočet obec Mútne - prevádzka na roky 2013-2014

5. Rozpočet obec Mútne na roky 2013-2014

6. Informáciu od starostu obce p. Mariána Murína k výstavbe kanalizácie

7. Informáciu od starostu obce p. Mariána Murína o vysporiadanie miestnych 

    Komunikácií

8. Žiadosť p. Holubjakovej Kristíny, 029 63  Mútne 543 o prešetrenie stavieb garáži v okolí bytoviek č.      233 a 234.

9. Žiadosť TJ Družstevník Mútne o finančné ohodnotenie trénerov TJ Družstevník Mútne.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1.  Rozpočet ZŠ na rok 2012

 2.  Rozpočet MŠ na rok 2012

 3.  Rozpočet ŠJ na rok 2012

 4.  Rozpočet obec Mútne – prevádzka na rok 2012

 5.  Rozpočet obce Mútne na rok 2012

 6.  Vypracovanie variantov na výstavbu vysporiadania miestnych komunikácií

 7.  Zrušenie platnosti pôvodného štatútu krízového štábu obce Mútne

 8.  Návrh štatútu krízového štábu obce Mútne

 9.  Vytvorenie druhej špeciálnej triedy pre zdravotne postihnuté deti

10. Žiadosť p. Magdalény Kondelovej, Olbrachtová 709/1, Karviná Ráj o odkúpenie  pozemku podľa priloženého GP 37048201-168/2011 parcela č. 1158/3 o výmere 127 m2 vedená na LV 2756 v cene 1 €  a GP č. 37048201/167/2011 parcela č. 1225/3 o výmere 62 m2 vedená na LV 2756 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

11. Vytvorenie úradnej tabule v digitálnej forme na internetovej stránke obce.

 

 

C/ U k l a d á

1. Prešetriť žiadosť p. Holubjakovej Kristíny, 029 63  Mútne 543 o výstavbe garáži v okolí bytoviek č.     233 a 234.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2. Prešetriť žiadosť  p. Maláka Jozefa – MAJO, 029 63  Mútne 455 o schválenie zámeru výstavby  skladovej haly stavebnín.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť občanov so ZŤP o čiastočné poskytnutie úľavy od platenia daní za PDO.

2. Žiadosť p. Mareka Kapičáka s manželkou, 029 63  Mútne 14 o dobudovanie inžinierskych sieti.

3. Žiadosť Rozličný tovar – Jozef Kavoň, 029 63  Mútne 45 o zníženie poplatku za komunálny odpad.

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.