Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 8/2011

U z n e s e n i e

Z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.12. 2011

 

Uznesenie číslo 8/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1.  Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

2.  Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011

3.  Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2011

4.  Úpravu rozpočtu ŠJ na rok  2011

5.  Úpravu rozpočtu obce Mútne na r. 2011

6.  Informáciu p. Mariána Murína, starostu obce, ohľadom výstavby kanalizácie v obci Mútne.

7.  Žiadosť p. Mareka Sekeráša a p. Janky Sekerášovej, 029 63  Mútne 507 o vybudovanie    miestnej komunikácie.

8.  Žiadosť p. Miroslava Briša  a p. Emílie Brišovej, 029 63  Mútne 179

                 p. Pavla Šurina  a p. Márie Šurinovej, 029 63  Mútne 683

                 p. Milana Brišša a  p. Janky Briššovej, 029 63  Mútne 671

                 p. Ľudovíta Mullera a p. Zuzany Mullerovej, 029 63  Mútne 174

                 p. Jozefa Blažeňáka a p. Anny Blažeňákovej, 029 63  Mútne 184

                 p. Tomáša Hewa   a p. Eriky Hewovej, 029 63  Mútne 79

o zabezpečenie odhŕňania snehu počas zimného obdobia na miestnej komunikácii.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

2. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2011 podľa priloženého návrhu

3. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

5. Žiadosť p. Pavla Straku,  029 63  Mútne 145 o vyňatie pozemku  z PPF, parcela C-KN 927  o výmere 999 m2 .

6. Žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť o poskytnutie  finančného príspevku v sume 50 €.

 

C/ U k l a d á

 

1. Komisii výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva prešetriť žiadosť p. Magdalény 

    Kondelovej, Olbrachtová 708/1, Karviná Ráj o odkúpenie pozemku parc. č. 1158/3    o výmere 127 m2, parcela č. 1225/3 o výmere 62 m2.

 

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

 

2. Obecnému úradu odpovedať na žiadosť p. Mareka Sekeráša a p. Janky Sekerášovej,

 029 63  Mútne 507 o vybudovanie miestnej komunikácie nasledovne: S vybudovaním danej komunikácie sa bude uvažovať v rozpočte obce na ďalšie obdobia.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

3. Upozorniť písomne p. Bernaťáka Serafína na zákaz parkovania auta na krajnici miestnej komunikácie z dôvodu sťaženia údržby MK v zimnom období. Zároveň urobiť kontrolu uvedeného problému v obci a následne upozorniť aj ostatných. Na základe upozornenia poslancov menovite: p. Blaženiak Jozef, p. Malák Jozef, p. Samuhel Rudolf, p. Šurin František.

 

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Jozefa Mroceka, 029 63  Mútne 273 z dôvodu, že výstavbou zvodidiel by došlo k zúženiu miestnej komunikácie a tým ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

 

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.