Piatok 23 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 7/2011

U z n e s e n i e

Zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.10. 2011

 

Uznesenie číslo 7/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1.      Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

 

2.    Dôvodovú správu k návrhu Územného plánu obce Mútne ako i k návrhu VZN obce Mútne    o záväzných častiach územného plánu obce Mútne.

 

3.    Informáciu p. Mariána Murína, starostu obce o stave výstavby záchytov prameňov.

 

4.    Informáciu starostu obce p. Mariána Murína  o programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – príprava zmien a doplnkov.

 

5.    Žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63  Mútne 12,  o vybudovanie vodovodnej prípojky k rodinnému domu.

 

6.    Ústnu žiadosť p. Laceka Petra a Kataríny Lacekovej, 029 63 Mútne 267   o vybudovanie  vodovodnej prípojky.

 

7.    Ústnu žiadosť p. M. Holubjaka, F. Kubašáka, A. Brišša a P. Vojtasa , 029 63  Mútne , o sprejazdnenie  miestnej komunikácie medzi ich rodinnými domami pre zimnú údržbu.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Územný plán obce Mútne

 

2. VZN obce Mútne podľa predloženého návrhu o záväzných častiach Územného plánu obce Mútne.

 

1.    Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 pre Operačný program Životné prostredie (viď príloha č.1).

 

2.    Inventarizačnú komisiu v zložení: p. Marián Kosmeľ, p. Grzýb Anton.

 

3.    Žiadosť p. Petra Laceka  a Kataríny Lacekovej, 029 63  Mútne 267 o vyňatie z PPF, parcela č. 1820/35 o výmere 257 m2.

 

4.    Žiadosť p. Mareka Veselovského, 029 63  Mútne 277 o vyňatie z PPF, parcela č. 1828/49 o výmere 441 m2.

 

5.    Žiadosť p. Ľudovíta Vojtasa, 029 63  Mútne 509, o vyňatie z PPF, parcela č. 1809/17 o výmere 1098 m2.

 

6.      Žiadosť p. Miroslava Dzureka , 029 63  Mútne 92, o vyňatie z PPF, parcela č. 362/2 o výmere 182 m2 a parcela č. 1875/2 o výmere 432 m2.

 

7.        Žiadosť p. Tarčoň, p. Hrkľa, p. Dikorasa, 029 63  Mútne, o opravu miestnej komunikácie.

 

10. Žiadosť p. Michaely Holubjakovej, 029 63  Mútne 233 o vybudovanie vodovodu  k

 stavebnému pozemku.

 

11. Vykonanie finančného auditu za účtovný rok 2010 oprávneným audítorom v zmysle   platných predpisov.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.        Obecnému úradu riadiť urbanisticko – architektonický rozvoj územia obce podľa schválených dokumentov, t.j. Územný plán a VZN k územnému plánu.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2.      Komisii životného prostredia a poslanec Ing. Roman Bielák urobiť prieskum od   podobných prevádzkovateľov kanalizácií a ČOV o nákladoch a efektivite vybudovania a prevádzkovania ČOV a kanalizácie v obci Mútne.  

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

                                                                                                             poslanec Ing. R.Bielák       

 

 

3.      Odpovedať na žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63  Mútne 12, že vybudovanie vodovodnej prípojky bude zahrnuté do rozpočtu obce Mútne na rok 2012.

 

                                                                                                        T: ihneď

                                                                                                        Z: pracovníci OcÚ

 

 

4.      Odpovedať na ústnu žiadosť p. Laceka Petra a Kataríny Lacekovej, 029 63  Mútne 267, že vybudovanie vodovodnej prípojky bude zahrnuté do rozpočtu na rok 2012.

 

                                                                                                        T: ihneď

                                                                                                        Z: pracovníci OcÚ

 

D/ D o p o r u č u j e

 

 

E/ Z a m i e t a

 

 

F/ K o n š t a t u j e , ž e

 

1.    Návrh územného plánu obce Mútne vrátane jeho záväzných častí bol prerokovaný v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou

     č. 55/2001 Z.z.

 

2.    Návrh územného plánu obce Mútne vrátane návrhu jeho záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy.

 

3.    Do návrhu Územného plánu obce Mútne, vrátané návrhu jeho záväzných častí boli zahrnuté podľa vyhodnotenia pripomienkového konania všetky obcou akceptované pripomienky.

 

4.    Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor územného plánovania vydal k návrhu ÚP obce Mútne ako i k návrhu VZN o záväzných častiach ÚP obce Mútne kladné stanovisko.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.