Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 6/2011

 

U z n e s e n i e

zo 6 . riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 15.08.2011

 

Uznesenie číslo 6/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

1.  Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína.

 

2. Informáciu starostu obce, p. Mariána Murína, o neuhradených faktúrach za asfaltovanie  a výstavbu ciest z roku 2009.

 

3. Informáciu starostu obce, p. Mariána Murína, o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. Informáciu starostu obce a ďalších možnostiach výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a nevýhodnosti realizovať túto výstavbu samostatne z dôvodu spolufinancovania a prevádzkovania.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Záverečný účet obce Mútne za rok 2010.

 

2. Hlavného kontrolóra obce Mútne, Ing. Ladislava Šeligu, 029 63  Mútne 395.

 

3.  Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na 4 hodiny/týždeň.

 

4. Dodatok  VZN č.11/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne v zmysle predloženého návrhu p. Márie Pňačekovej, vedúcej ŠJ.

 

5. Pozastavenie výstavby bytového domu 11 b. j. z dôvodu zväčšovania možných škôd.

 

6. Výrobu tabuliek „ Zákaz sypať smeti“ v počte 20 ks.

 

7. Žiadosť p. Martina Briša s manž. , 029 63  Mútne 12, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu – parc. č.  110/3 o výmere 116 m2, parc. č. 110/4 o výmere 541 m2, parc. č. 110/5 o výmere 46 m2.

 

 

C/ U k l a d á

 

1. Zabezpečiť vypracovanie alternatívnych riešení na využitie rozostavanej stavby – bytový dom 11 b. j. s finančnou analýzou nákladov.

 

                                                                                                  T: do budúceho OZ

                                                                                                  Z: pracovníci OcÚ

 

2. Zapracovať zmenu do VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady - povinnosť vlastniť kuka nádobu.

 

T: do budúceho OZ

Z: pracovníci OcÚ

 

 

3.Prerokovať žiadosť p. Petra Laceka s manž. ,  029 63  Mútne 267, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v k.ú. Mútne, parc. č.  1820/35 o výmere 257 m2.

 

        T: do budúceho OZ

        Z: komisia výstavby,

                                                                                                       životného prostredia

                                                                                                       a pôdohospodárstva

 

D/ D o p o r u č u j  e

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Tomašáka Jozefa, 029 63 Mútne Dúľov 719, o opravu prístupovej cesty a vyčistenia a spevnenia brehu potoka .

2. Žiadosť p. Ľudovíta Vojtasa, 029 63  Mútne 509, o odpredaj pozemku, parc. č.  C KN 1207/6 o výmere 17 m2.

3. Žiadosť p. Kataríny Voborníkovej, p. Márie Kriššovej, p. Antona  Jurčák a p. Serafína                            Jurčáka. 029 63 Mútne, o prevod parciel C – KN 923/4 o výmere 610 m2, C-KN 1727/13 o výmere 647 m2.

4. Žiadosť AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63  Mútne 594, o odpredaj nehnuteľnosti  zapísaných na LV č. 2594 k. ú. Mútne v častiach podľa GP č. 66/2006.

 

 

                         Marián Murín

                                                                  starosta obce

 

Zápisnica

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.