Piatok 23 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 5/2011

U z n e s e n i e

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 2.05.2011.

Uznesenie číslo 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.         Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

2.         Informáciu o kladnom vybavení žiadosti p. Michaely Holubjakovej, 029 63 Mútne č.  

             233, o vybudovanie miestnej komunikácie .

 

B/      S ch v a ľ u j e

 

1.                 Žiadosť p. Serafína Olašáka, 029 63 Mútne č. 507, o odpredaj pozemku.

2.                 Žiadosť p. Tomáša Briša, 029 63 Mútne č. 12, o vyspravenie miestnej komunikácie.

3.                 Žiadosť p. Janky Březíkovej a manž., 029 63 Mútne č. 777, o vybudovanie miestnej komunikácie.

4.                 Žiadosť p. Pavla Forgáča s manž., 029 63 Mútne č. 473, o vybudovanie miestnej komunikácie, v termíne  II. polrok r. 2011 až I. polrok r. 2012 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

5.                 Žiadosť p. Jána Triebla, 029 63 Mútne 473, o vybudovanie vodovodu, tak ako je to uvedené v zápisnici z 5. OZ.

6.                 Zmeny a doplnky k VZN č. 6 o podmienkach a výške nájmu a nebytových priestorov  

            a pozemkov vo vlastníctve obce Mútne, tak ako je to uvedené v prílohe zápisnice.

7.                 Poplatok za prenájom domov smútku na cintorínoch obce Mútne pre občanov, ktorí   

            nemajú  trvalý pobyt v obci, poplatok vo výške 25 €/1 deň.

8.                 Žiadosť o finančný príspevok pre Klub Slovenských turistov Mútne vo výške 170 €.

 

C/    U k l a d á

 

D/    D o p o r u č u j e

 

 

E/      Z a m i e t a

 

1.          Žiadosť p. Ľubomíra. Kozaňáka, 029 63 Mútne č. 678 a spol. o začlenenie prístupovej 

     cesty.

2.          Žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63 Mútne č. 12 a p. Margity Vnenkovej, 029 63 Mútne  

     č. 102, o návoz cesty.

 

                         Marián Murín

 

 

 

 

 Zápisnica z 5. zasadnutia:


 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.