Piatok 23 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 4/2011

U z n e s e n i e

z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 21.03.2011.

Uznesenie číslo 4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 


A/           B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostu Mariána Murína.

2.                Programový rozpočet ZŠ, MŠ a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ na roky 2012 – 2013.

3.                Programový rozpočet Obce Mútne na roky 2012 – 2013.

4.                Stanovisko finančnej komisie k navrhovaným programovým rozpočtom ZŠ, MŠ, Školskej jedálne a Obce Mútne.

 

 

B/           S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Petra Ondreka s manželkou, 029 63 Mútne 56, o odpredaj pozemku, parc. č. 1265/4, o výmere 40 m², parc. č. 2096/2, o výmere 133 m² a parc. č. 2096/3, o výmere 25m², v cene 2,50€/1m2.

2.                Žiadosť p. Ľubomíra Rejdugu, 029 63 Mútne 595, o odpredaj pozemku, parc. č. 1244/2, o výmere 417 m² a parc. č. 17053/23, o výmere 23 m², v cene 3€/1m2.

3.                Odpredávanie obecných pozemkov pod bývalou železnicou v rozpätí od 1 € do 3 € za 1m², po posúdení komisiou výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva.

4.                Programový rozpočet ZŠ na rok 2011.

5.                Programový rozpočet MŠ na rok 2011.

6.                Programový rozpočet Školskej jedálne na rok 2011.

7.                Programový rozpočet Obce Mútne na rok 2011.

8.                Príspevok pre novorodencov vo výške 100 €, za uvedených podmienok:

- jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 2 roky a dieťa bude taktiež 

  prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne,

- záväzky voči obci musia byť vysporiadané.

9.                Príspevok pre dôchodcov vo výške 20 €, za týchto podmienok:

- dôchodcovia majú trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 5 rokov,

- v danom kalendárnom roku dovŕšia ženy vek 60 rokov a muži vek 62 rokov,

- záväzky voči obci musia byť vysporiadané.

  Uvedený príspevok nepodlieha dedičskému konaniu.

 

10.           Žiadosť p. Mariána Bjalončíka, 029 63 Mútne 512, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1738/27 o výmere 321 m2 a parc. č.1738/28 o výmere 365m2, v k. ú. Mútne.

11.           Žiadosť p. Jána Bugaja s manž., 029 63 Mútne 9, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 5181 o výmere 934 m2 a parc. č. 5182 o výmere 565 m2, v k. ú. Mútne.

12.           Žiadosť Slovenského zväzu technických športov, 029 63 Mútne Duľov, o poskytnutie finančného príspevku vo výške 370 €.

13.           Žiadosť neziskovej organizácie KVAPKA, so sídlom Západ 1056/24, 028 01 Trstená, o vydanie stanoviska k realizácii projektu individuálneho programu rozvoja osobnosti dieťaťa.

14.           Presun termínu OZ zo 07.04.2011 na 02.05.2011.

 

 

C/           U k l a d á

 

1.                Vypracovať zmeny VZN č. 6/2003 o poplatkoch podľa návrhu uvedeného v zápisnici zo štvrtého riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Mútnom, konaného dňa 21.03.2011 v Mútnom.

 

                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

 

 

2.                Prešetriť žiadosť p. M. Holubjakovej, 029 63 Mútne 233, o vybudovanie miestnej komunikácie.

 

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                             Z: komisia výstavby,    

                                                                                             životného prostredia a

                                                                                             pôdohospodárstva

 

3.                Prešetriť žiadosť p. L. Briša s manželkou, 029 63 Mútne 12 a p. M. Vnenkovej s manželom, 029 63 Mútne 102, o návoz cesty.

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                       Z: komisia výstavby,    

                                                                                       životného prostredia a

                                                                                       pôdohospodárstva

 

4.                Prešetriť žiadosť p. Pavla Forgáča s manž., 029 63 Mútne 473,  o provizórne vybudovanie MK.

 

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                       Z: komisia výstavby,    

                                                                                       životného prostredia a

                                                                                       pôdohospodárstva

 

D/           D o p o r u č u j e

E/      Z a m i e t a

 

1.                Žiadosť p. Petra Kuklu st., 029 63 Mútne 170 a spol., o opravu miestnej komunikácie na tzv. Partizánskej ulici.

 

                         Marián Murín   

  starosta obce

 

 Zápisnica z 4. zasadnutia:


 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.