Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Víta Vás obec Mútne
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 09 Jún 2021 14:35

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom na zasadaní konaného dňa 31.8.2021

 

1.      Prijíma uznesenie č. 3o vyhlásene voľby hlavného kontrolóra obce Mútne:

 

Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom v zmysle ustanovenia § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

po prerokovaní

a)    v y h l a s u j e

 

voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom dňa 11.10.2021

 

b)  u r č u j e

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok Hlavnému kontrolórovi Obce Mútne v rozsahu 20 hodín mesačne (t.j. 13 % pracovný úväzok) a deň nástupu do zamestnania 12.10.2021;

c)  s c h v a ľ u j e

 

1.     spôsob a vykonanie voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne a náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne podľa § 18a ods. 3 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:

 

a)     voľba hlavného kontrolóra Obce Mútne sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Mútnom na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom;

 

b)     kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-        ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;

-        bezúhonnosť;

 

c)     ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

 

-   znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy;

-   zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť;

-   komunikačné schopnosti;

-   flexibilnosť;

-   znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office, Internet);

 

d)     náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov:

 

-   meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača (e-mail., telef. kontakt);

 

e)     povinné prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

 

-    písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení EU o GDPR na účel vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne;

-   úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov;

-   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov;

 

f)      ďalšie prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

-   profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície

-   čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;

-   čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;

 

-   informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;

 

g)     termín ukončenia doručenia písomných prihlášok:

27.9.2021 do 14:00 hod. 

 

h)     miesto a spôsob doručenia prihlášok:

 

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Obecný úrad v Mútnom. Pri osobnom odovzdávaní - do podateľne Obecného úradu v Mútnom, Mútne 194. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce - neotvárať"';

 

2.     komisiu na otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu Hlavného kontrolóra

 

Obce Mútne a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne a kvalifikačných predpokladov podľa ust. § 18 a ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to v zložení poslancov Obecného zastupiteľstva v Mútnom:

 

predseda komisie: Anton Pjontek

člen komisie: Ján Bjaloň

člen komisie: Anton Kapičák

Náhradníci:

Marián Krišš

 

 

3.     volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne, ktorý tvorí prílohu č. 1 k uzneseniu

 

 

ZA: 9/ 

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0  

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 5 z 216

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.